ЧЕТРДЕСЕТ ГОДИНА 1983 - 2023

ЧЕТРДЕСЕТ ГОДИНА 1983 - 2023
Едиција ЗАВЕТИНЕ

АКЦИЈЕ "БРАДОРАЦА" - ГЛАВНЕ КЊИЖАРЕ


..
..


Пролетње и летње акције "БРАДОРАЦА"
Мирослав Лукић: УЈКИН ДОМ, роман
Апостроф, Београд, 1997.
190 стр. 20 цм.
   850,00 дин.

Поручиоци изван Србије плаћају трошкове поштарине. Новац шаљу преко Western Union-а на адресу: Мирослав Лукић, 180 309 Београд, ул. Сердар Јанка Вукотића 1/13, Србија (молимо да нам пошиљаоци -  кад пошаљу новац - напишу у електронској поруци, miroslav7275@gmail.com, и број – Control number).

НАПОМЕНА: Издања  - поручена -   шаљемо после уплате на ПосТнеТ  упутници  - моб. Тел.  + 381 62 1470524  Износ који треба уплатити  уписан је испод сваког издања црвено (или плаво)!  Акција траје док се не исцрпу залихе. Уз поруџбину три и више наслова иде и поклон-књига: дигитално  издање "Заветина" по нашем избору.


Антологије српске поезије 20. века / Мирослав Лукић
Мирослав Лукић:НЕСЕБИЧАН МУЗЕЈ. Антологија поезије 1938-2000. Друго прегледано и допуњено издање. – Заветине, Београд, 2000, 850 стр. Формат б4, корице пластифициране.

Мирослав Лукић:НЕСЕБИЧАН МУЗЕЈ. Антологија поезије 1938-2000. Друго прегледано и допуњено издање. – Заветине, Београд, 2000, 850 стр. Формат б4, корице пластифициране.
То је ства­ра­ла­штво о ко­јем, са ста­но­ви­шта ан­то­ло­гиј­ског при­ка­зи­ва­ња, до овог ча­са ни­­је ство­ре­на по­у­зда­на умет­нич­ко-ак­си­о­ло­шка сли­ка. „Кла­сич­не ан­то­ло­ги­је“ са­вре­ме­не срп­­ске по­е­зи­је – та­кве су, јед­ним сво­јим де­лом, на при­мер ан­то­ло­ги­је Зо­ра­на Ми­ши­ћа и Ми­о­дра­га Па­вло­ви­ћа – не са­мо што не до­се­жу до на­ших да­на, оне су, ако пра­вед­но про­су­ди­мо, за­сно­ва­не до из­ве­сног сте­пе­на и на кри­те­ри­ју­ми­ма ко­ји ни­су би­ли је­ди­но есте­тич­ки. Не­ка је то био дуг вре­ме­ну у ко­јем се, ре­ци­мо, дру­га­чи­је ни­је ни мо­гло по­сту­па­ти.
Лу­ки­ће­ва књи­га је у том по­гле­ду пот­пу­но рас­те­ре­ће­на. Ипак, ње­ну пред­ност не тре­ба тра­жи­ти у та­квом кљу­чу. Пра­ва вред­ност ове ан­то­ло­ги­је огле­да се у чи­ње­ни­ци да она пред­ста­вља сво­је­вр­сну то­тал­ну сли­ку, тач­ни­је – ана­то­ми­ју ли­те­рар­ног раз­до­бља на ко­је се од­но­си. Сем то­га, у пред­ста­ви ко­ју нам отва­ра Не­се­бич­ан му­зеј по­ја­вљу­ју се „ју­на­ци“ (не­ки од њих и као глав­на ли­ца) ко­је у ра­ни­јим ан­то­ло­ги­ја­ма ни­смо на­ла­зи­ли ни као „епи­зо­ди­сте“… Јован Пејчић
Цена 19 ЕУРА, тј. 2280 дин плус пошт. трошкови .

Знак препознавања: Тридесет и две године постојања!Акција: БРАДОРАЦА +  поклон   

Ова  летња акција „Заветина“  намењена је  српским читаоцима који већ годинама живе расути по свету, онима који су  преко лета почели да долазе у Србију, али и домаћим читаоцима, до којих још увек нису стигле вести о постојању  песника и романописца  Беле Тукадруза.
На првом месту ове акције је  најобимнија и најопсежнија књига радова о  Белатукадрузу, веома лепо одштампана у брош. издању пластифиц. корица. Следе три књиге поезије  и четири позната романа овог писца, који су изузетно оцењени од писаца- критичара.

ПОСЛЕДЊА СФЕРА МИСТИКЕ: Књига о Белатукадрузу / Миодраг Мркић
CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
821.163.41.09 Лукић М.
МРКИЋ, Миодраг, 1932–
Последња сфера мистике : сабрани радови о Белатукадрузу
(алиас Мирославу Лукићу) / Миодраг Мркић. – 1. штампано изд.
– Београд : Заветине, 2013 (Београд : Жиг). – 511 стр. : ауторова
слика ; 24 cm. – (#Библиотека #Заветине My opera. #Коло #1,
Канал Филтра ; #књ. #8)
Тираж 300. – Белешка о писцу: стр. 509–511. – Напомене: стр.
506–507.
ISBN 978-86-82255-12-3
a) Лукић, Мирослав (1950– )
COBISS.SR-ID 195917324
Цена 1100,00 дин.  Са повлашћеним попустом од 10 %  за купце целог Пакета: 990,00

КРАЉЕВСКЕ ИНСИГНИЈЕ : Одабране песме Мирослава Лукића (четврто српском издање). – Заветине: мобаров институт, Београд, 2003. - Колекција Винаверов Дуборез, књ. 1. – 206 стр. Формат  21 цм. - Латиница.  – Цена 700,00 дин. (Тврде, пластифициране корице, ограничен број примерака). Књига је штампана у тврдом и меком повезу. Издање у меком повезу је исцрпљено.  - Са повлашћеним попустом од 10 %  за купце целог Пакета: 630,00.   Дигитално издање – сасвим идентично одштампаном – на ЦД, кошта 320,00 дин. Односно  288,00  дин.

MOARA PARASITA: лице/Белатукадруз библиотека:АB OVO, Браничево, Пожаревац,  2012, стр.321, 21 цм - броширано са пластификацијом, ћирилица. цена 700,00 српских динара, плус поштански трошкови. Са повлашћеним попустом од 10 %  за купце целог Пакета: 630,00 дин.


Одломак из образложења за Недодељену награду: Постојало је лице и наличје Мoare parasite, наличје је штампано у Архиву у оснивању , 1-5; лице се у целини штампа први пут овде: то су углавном песме везанога стиха,песме из романа, часописа, бележница… Скоро непознате књижевној јавности, ловина вредна читања, јер је не толико леп колико веродостојан доказ – да парафразирамо Леца – да је песник од почетка до краја ловио у потоку који кроз њега протиче….“ можемо прочитати негде при крају првог издања књиге Мoare parasite (стр.293 -294) Да се позабавимо укратко „Лицем“ MOARЕ PARASITЕ. Три четвртине ове књиге чине песме везанога стиха, које је Лукић писао од студентских дана до краја 20. века – и то су веродостојни, убедљиви каталози осујећености. То су, поновимо, сасвим непознате песме овог песнике. Четврту четвртину ове књиге заузеле су песме Белатукадруза објављене у његовим романима, књигама проза или по нашим књижевним часописима, дневним новинама – први пут сабране на једном месту.
Те песме, везанога стиха, објављене у Лукићевим романима, главнина српске књижевне критике је заобилазила, да не употребимо адекватнији израз: игнорисала. Осим Миодрага Мркића.
„Лирска теорија зла Мирослава Лукића није баш чврсто уоквирена Богом, судбином, људским злом у себи – пише Мркић у својој књизи огледа „СЕНКЕ ТИШИНЕ“ (Београд, 2004), поводом Лукићевих „песама из романа“). Његова теорија је више условљена социјалним збивањима друге половине 20. века; стањем у уметничкој књижевности и човеком као друштвеним бићем. Није
категоричан у решавању проблема зла; мада се може рећи да је у неком Богочовеку, у неком хришћанском исходу цела ствар. Доста је, бар имплиците еклектичан став песника према злу. Мислим да такав став и мора бити с обзиром на релативност зла, условљеност, па лирска теорија, доктрина, мора бити еклектична. Ту је и народна религија, и свесно и несвесно присутне доктрине праваца упркос “вечном реализму”; присутне и идеолошке доктрине времена у коме песник живи. Не само доктрине идеологија, но и пракса живљења која је огрезла у обманама, у блудничкој лажи “светлих будућности” које живимо од
рођења као наше садашњости. Песник Лукић се не ослања у лирском тумачењу зла на слободну вољу. Више је зло тумачено условљеношћу. Нека реално – метафизичка дијалектика је у Лукићевим мерама, лирским кодексима, уставима. Зна се да су тумачења суштине зла различита у различитим религијама, мистикама, философијама. “Зло није један облик Бића, већ напросто један облик Не(бића)” „Рад на овом рукопису представља једну од мистерија преиспитивања живе традиције, савремене књижевности и алхемије. Три четвртине ове књиге чине песме везаног стиха, писаних од студентских дана до краја 20. века – и то су веродостојни, убедљиви каталози осујећености. сасвим непознате песме. Четврту четвртину књиге заузеле су песме Белатукадруза објављене у његовим романима, књигама проза, књижевним часописима, дневним новинама – први пут сабране на једном месту. Тај рад се поклопио са годинама када је српска књижевност опустошена смртима више од двадесетак писаца, међу којима су били и они које је, помало пристрасна, књижевна критика проглашавала највећим. Овај рукопис ништа од свега што је постојало у неком већ наметнутом хијерархијском низу, није узимао здраво за готово, јер и међу тзв. највећим песницима друге половине ХХ века постоје само недовршени опуси, подстицајни фрагменти,застајање на пола пута, недостатак снаге и воље да се заокружи властито Дело. Песме везаног стиха, песме из романа, часописа, бележница, до сада непознате књижевној јавности, ловина су вредна читања, не стога што је толико лепа колико веродостојан доказ – да парафразирамо Леца – песник је од почетка до краја ловио у потоку који кроз њега протиче.


БЕЛА ТУКАДРУЗ LAS  VILAJET
(АНОНИМНА ХРОНИКА)
Одабране песме 1993 – 2003ЦИП – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
821-163.41-1
ЛУКИЋ, Мирослав 1950 –
Las vilajet : (анонимна хроника) : одабране песме 1993 – 2003 / Белатукадруз; одабрао и поговор написао Душан Стојковић. – Центар за културу : Библиотека „Деспот Стефан Лазаревић“, 2010…. – 232 стр.; 21 цм.Библиотека Којекуде; књ. 3
Едиција Добитника Повеље Карађорђе (2009)
Цена 800, 00 дин.  Са повлашћеним попустом од 10 %  за купце целог Пакета: 720,00 дин
(Препорука:Анђелко Анушић  )…Поезија Мирослава Лукића, као ретко којег песника данас, носи у себи све генеричке одлике истинског/исконског песничког творења, нешто од духа и даха, па и суптилне ангажованости старих мајстора, тврдих и оданих духовних веровника; поезија је то која слави и хули, пропитује, преиспитује и сумња, и у свим манифестацијама свога расвитног бића – увек је у потрази за метафизичком истином/истинама – хлебом и сољу свога самоопредмећења и самоостварења у новим „зорама света и историје које још нису свитале“, како би рекла Аница Савић-Ребац. Управо због те своје непресушне и непрестане креативности и свежине, са росним дахом језичких и поетских пропланака и висова, његова поезија је изазовна и инспиративна, захвална за посвећено читање и посвећене тумаче(ње), уколико су јој ови (тумачи) уопште потребни…видети више

Мирослав Лукић: УЈКИН ДОМ, роман
Апостроф, Београд, 1997. 
190 стр. 20 цм.
Цена 850,00 дин. плус поштански трошкови За поручиоце из иностранства. – Са повлашћеним попустом од 10 %  за купце целог Пакета: 765,00 дин.
…Огромне количине стварности леже заробљене у многим напуштеним стварима, у родословима и гробовима, у подрумима и на таванима.Када би таван ове куће почео да прича, када би проговорио, била би то занимљива хроника!… одломак из романа, стр. 44
Лукићева књига Ујкин дом је својеврстан пут ка бљеску муње, ка грому. Пут мистика кроз животну праксу и кроз искуство других, умних, искуство о свету ...- Миодраг Мркић


У ДРУШТВУ ПУСТИЊСКИХ ЛИСИЦА / Мирослав Лукић
Мирослав Лукић
У ДРУШТВУ ПУСТИЊСКИХ ЛИСИЦА Народна књига-Алфа, 2005.-326 стр.21 цм Библиотека Напукло огледало. ИСБН 86 -331-1989-7
Мирко Лукић је најнеобичнија појава српске книжевности с краја протеклог века – међу ретким посвећеницима који се на чудесан начин сналазе у лавиринтима митова, легенди, предања, у традицији уопште. Три кратка романа чине ову узбудљиву трилогију (препорука издавача и уредника београдске Народне књиге – Г. Тешића – полеђина корица)
Белешка уз пилот издање трилогије У ДРУШТВУ ПУСТИЊСКИХ ЛИСИЦА
... – Овај одломак је истргнут са 143. странице најновијег Лукићевог рукописа. -  Велика и незаборавна уметност добила је свој сажет опис. Романи, Лукићеви, изван циклуса (Туга голема, Легура Фрмоса, Вампирџија… и овај најновији) налик су на црне лале из породичног врта најчудеснијих метаморфоза. Јунаци ове књиге – Тесла и Тирке комуницирају са марсовцима, а Лукић, ко Сведенборг, са анђелима. Писац није сишао само у подземне лавиринте пустињских лисица, већ и старобалканског наслеђа. Многе странице ове књиге, коју писац није писао лако и брзо, имају сјај зрачећих изданака.
На 88. стр. ове књиге постоје и ови редови:
Сетио се, покојног деда Секуле, и Господина Северца, и оног његовог аманета : да покуша да се такмичи са духом једног покојника (Николаја Гогоља). Хоће ли то покушати? Има ли у њему снаге да се такмичи са најврснијим духовима и да победи неумитну силу пропадања?
Са најврснијим духовима писац се може такмичити, духовима мртвих и живих, али још ником није дато да победи неумитну силу пропадања…
Ето, о чему је овај роман. О томе – такмичењу… О нечему скоро немогућем…
Ово је 42. књига Уметности махагонија
Цена 850, 00 дин. Са повлашћеним попустом од 10 %  за купце целог Пакета: 765,00 дин.


Пасија по Амарилису / Мирослав Лукић. Едиција Браничево, Пожаревац, 2008, стр.327,13,5x21цм, броширано са пластификацијом, ћирилица.ISBN 978-86-7315-047-5

(Препорука)  …Супротно тврдњи постмодерниста да су све вредности релативне, роман Мирослава Лукића Пасија по Амарилису доказује да се без вредности не може. Земаљско и божанско, приземно и идеално, морално и неморално боре се за превласт па је тако у овом делу уткан шири, антрополошки контекст да све што се главном јунаку догађа није од јуче него је старо колико и цивилизација, а пишчево позвање је да разлучи добро од лошег јер је то услов за наду и људско трајање. Док прелистава Сенковићеве рукописе, пуковник Амарилис несвесно и са дозом ироније назива га Мучеником добре наде. Сакривен у орману, понижен, принуђен да кроз кључаоницу посматра љубавне вратоломије своје жене, прелиставајући у слободном времену рукопис своје жртве, он у туђој муци налази олакшање. Он рукопис неће уништити. Уредник тамног вилајета, Орфелин каже: „Тајно одељење је скупљало верзије Историје јучерашњег дана… да би их затим уништило. То уништавање је стопирао баш пуковник Амарилис… листајући све то, пуковник је нашао себи лек.  (М. Милановић)
Тако се открива и разлог за писање ове књиге и потребе да се исприча прича. Тако је нађено и оправдање за постојање књижевности кроз векове.
Цена:790,00 дин. Са повлашћеним попустом од 10 %  за купце целог Пакета: 711,00 дин.


СЕВЕРЦИ / Мирослав Лукић, роман. -  Књижевна општина Вршац. Година издања: 2011. ИСБН: 978-86-7497-194-9. Редни број издања: 1. Формат: 19 цм. Број страна: 243
Повез: Броширани повез. - Цена:890,00 дин. Са повлашћеним попустом од 10 %  за купце целог Пакета: 801,00 дин.
  (Препоруке)  Најновији Бела Тукадрузов роман, започиње оним чиме се завршио претходни Пасија по Амарилису (2008). У том смислу, најновији Бела Тукадрузов роман, својеврсна је басма против мађија, може се читати и као наставак Пасије по Амарилису, који поред осталог расветљава и неразјашњене тајне претходног романа. А највећа загонетка је, поред осталог, и место у Панонији где је, према речима анонимног фотографа, наводно потонуо Филип Сенковић.
Александар Лукић
Немогућа нада :Читао сам поезију Мирослава Лукића и био задовољан што та поезија не лаже. И сам тај квалитет важан је у нашој песничкој, и уопште књижевној, пракси, јер се код нас, још увек, шарена лажа прихвата за уметност (као да се прећутно подразумева да велика, истиноносна, литература – није за нас; такве писце редно, политички, одстрељују).
Лукић је говорио истину – и то о презреним стварима, пределима, људима, пословима, придајући им важност књижевног документа …
Владимир Јагличић  Видети више:  >   Видети више:
Вредност Пакета Краљевске инсигније : износи: укупно: 6012,00 дин. (књига 7 - уз посебан попуст од 10 %  на сваку од 7 књига пакета! само за ову акцију,   +  поклон)..

  ПОКЛОН као део Акције или Пакета Вредност  поклон-књига  износи  2710,00 дин.
Антологије српске поезије 20. века / Мирослав Лукић
Мирослав Лукић:НЕСЕБИЧАН МУЗЕЈ. Антологија поезије 1938-2000. Друго прегледано и допуњено издање. – Заветине, Београд, 2000, 850 стр. Формат б4, корице пластифициране.
Цена 19 ЕУРА, тј. 2280 дин плус пошт. трошкови .
Мирослав Лукић СТУДИЈА О НАМЕТНОМ ВЕКУ Четири есеја о битном
ЗАВЕТИНЕ:МиБеоград, 2003. 108 стр.21 цм. Библиофилско издање. – ЦД.  Цена дигиталног издања, које је у свему адекватно штампаној, библиофилској верзији 220,00 дин.


Књижевни часопис  ЗАВЕТИНЕ +, Бр. 8-9, јануар – мај 2015, ЦД    210,00 дин.Нема коментара:

Постави коментар

ПРЕГЛЕД НАЈНОВИЈИХ ЧЛАНАКА НА СТРАНИЦАМА ПОРТАЛА - СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ

VESTI - Era Svetlosti

Баш-баш Срб

Васељенске новине