VESTI - Era Svetlosti

петак, 14. јануар 2011.

Тотална књижевност за тоталну стварност

Књи­жев­ник Ра­до­мир Сми­ља­нић, ини­ци­ја­тор осни­ва­ња но­вог књи­жев­ног прав­ца, са про­грам­ским на­зи­вом „то­тал­на књи­жев­ност за то­тал­ну ствар­ност“, проф. др Мар­ко Мла­де­но­вић и пи­сци Мо­мир Кр­сма­но­вић и Ве­се­лин Џе­ле­то­вић, са­ста­ви­ли су и об­ја­ви­ли ма­ни­фест но­вог ли­те­рар­ног по­кре­та.
     Видети више: ***

ПРЕГЛЕД НАЈНОВИЈИХ ЧЛАНАКА НА СТРАНИЦАМА ПОРТАЛА - СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ

СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ

СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ
Акције ГЛАВНЕ КЊИЖАРЕ -стари и нови наслови, са попустом

Баш-баш Срб

Васељенске новине

  • Motto - Motto jednog od „digitalnih ratnika“ (pseudonim „Ozren Major“) Želeo bih da raščistimo ovo jer postaje zamorno za ljude da mi govore da je plan Q psiho-op ...
    Пре 2 месеца